Ako bismo se trebali vratiti u život o kojem čitamo u Delima apostolskim, potrebno bi bilo da imamo pravu osnovu. U Jovanu, 3, Isus kaže da ako bilo koji čovek želi da se rodi ponovo, potrebno je da se rodi od vode i od Duha. Isus nije govorio o „molitvi grešnika“; on je propovedao pokajanje prema Bogu. Kada je tada poučavao, govorio je o važnosti krštenja u vodi i Svetom Duhu.

U to vreme, on sam nikoga nije mogao krstiti u Hrista i Svetim Duhom, zato što je još uvek važio stari savez. Ali, posle krsta, vidite ispunjenje novog rođenja o kojem je govorio Isus u Jovanu 3, kada je Petar ustao i rekao da se pokaju, kao što je i Isus govorio, i da se krste za otpuštenje greha, kao što nam je Isus zapovedio da činimo. Hajde da budemo poslušni Isusu i da propovedamo jevanđelje kao što je bilo propovedano u Delima apostolskim.


Torben Sondergard objašnjava jevanđelje sa čašama i kolačićima


Kako govoriti jevanđelje